Access. Analiza danych. Receptury Ken Bluttman

Access. Analiza danych. Receptury download cover ebookTitle: Access. Analiza danych. Receptury

Author:Ken Bluttman

Genre: Computers > Business Software

The Sinopsys of Access. Analiza danych. Receptury

Korzystaj z bazy danych Access jak profesjonalista!Jak stosowa? wska?niki statystyczne do analizy danych biznesowych?Jak rozszerza? funkcjonalno?? zapyta? SQL, stosuj?c skrypty VBA?Jak przetwarza? dane i przenosi? je mi?dzy bazami Access?Access to znane ju? narz?dzie s?u??ce do wszechstronnego przetwarzania i analizy danych. Posiada sporo ukrytych mechanizmów, pozwalaj?cych efektywnie wykonywa? zadania, które pocz?tkowo mog? wydawa? si? skomplikowane. Ksi??ka przedstawia przyk?ady kwerend, metody przenoszenia danych pomi?dzy bazami Access, obliczania wielu wska?ników finansowo-biznesowych i sporo innych zagadnie? – wszystko pod k?tem analizy i przetwarzania danych. Ka?da zaprezentowana receptura jest opatrzona kompletnym opisem rozwi?zania problemu wraz ze szczegó?owym omówieniem metody post?powania oraz analiz? kodu.Access. Analiza danych. Receptury to uniwersalny podr?cznik przeznaczony zarówno dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników bazy danych Access, jak i do?wiadczonych. Dzi?ki przejrzystemu j?zykowi i mnogo?ci poruszonych zagadnie? ka?dy, niezale?nie od stopnia zaawansowania, mo?e poszerzy? swoj? wiedz?. Zawiera mnóstwo ciekawych wskazówek i technik u?atwiaj?cych codzienn? prac? z bazami danych, co czyni j? atrakcyjn? nawet dla osób doskonale pos?uguj?cych si? baz? Access. Jest to tak?e kompendium wiedzy niezb?dnej ka?demu, kto chce wyci?ga? ze zbiorów danych naprawd? cenne informacje.Tworzenie kwerend ró?nych typówWstawianie, aktualizacja i usuwanie danychPrzetwarzanie tekstu i liczb zapisanych w formie ?a?cucha znakówZastosowanie tabel, modyfikacja zawarto?ci systemu Windows, szyfrowanie danychWykorzystanie obiektu FileSystemObject, przetwarzanie danych XML oraz XSLT, komunikacja z bazami SQLRozwi?zywanie problemów biznesowychObliczanie wska?ników statystycznychBaza danych to fundament biznesu – zobacz, jak efektywnie ni? zarz?dza?!

Download Ken Bluttman Access. Analiza danych. Receptury ebook

 

You can read online Ken Bluttman book. Access. Analiza danych. Receptury download pdf, txt, rtf, epub version for iPad, iPhone, Android и Kindle is also possible. This masterpiece of proze will give you a lot of nice moments while reading. So enjoy.

Notice! Pdfebookpro.com is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to pdfebookpro.com

No Comments

Comments are closed.